Taneční tábor Hutisko-Solanec - Tábor – léto 2013!

Celotáborovka - Po Nilu do starověkého Egypta

Historie Egypta

Na této stránce nalezneme chronologicky seřazené dějiny starověkého Egypta, tak, jak jsem je dokázal vysledovat z velmi rozličných zdrojů. Nutno hned na začátek podotknout, že bychom si měli uvědomit, že čím o starší událost se jedná, tím je její časové určení složitější a méně přesné, z čehož vyplývá, že události vlád prvních faraónů jsou velice nejisté, jakožto i jejich jména, doba vlády a její přesné určení a dokonce i to, zda-li vůbec existovali. Současná Egyptologie totiž vychází z dynastického rozdělení řeka Manethó, který jako první ve starověku sepsal a pojmenoval veškeré panovníky Egypta - a to na základě vyprávění kněžích a studiu v jejich knihovnách a to vše v době, kdy pyramidy již několik set let stály a hlídaly klid mrtvých. Upozorňuji všechny potencionální čtenáře, že ne vše, co najde v těchto stránkách je obecně považováno za platné a správné, takovéto názory jsou pak označeny aby se jimi čtenář neřídil úplně. Na druhé straně faktem zůstává, že ani ty dnes oficiální názory nemusí být v ničem pravdivé.

Dějiny Egypta rozdělujeme do sedmi základních období a poté do 30-ti dynastií. Tato období nazýváme dnes Předdynastickým obdobím, Starou, Střední a Novou Říší, dvěma přechodnými obdobími a dobou Řecko-Římskou. Obecně se traduje, že jednotlivá období Říší jsou dobou rozkvětu a ekonomické stability, přechodná období zase dobou úpadku a krize. Není to zase až tak pravdivé tvrzení a vždy na začátku každé kapitoly se k jednotlivým typickým znakům každého období vrátíme.

Archaická doba - Předdynastické období

? až 3000 př.kr - Nejrozporuplnější období Egyptských dějin. Toto je doba, kdy se vlastně všichni egyptologové rozchází. Tady jsou alespoň některé názory na tuto část dějin Egypta.

Oficiální názor tvrdí, že v tomto období se začaly formovat první náznaky státního zřízení v Dolním Egyptě, byly položeny základy náboženství a kultury. Egypt musel čelit nájezdům loupeživých kmenů z pouště.Z této doby máme jen velice málo informací jak o státním zřízení, tak ekonomice.Nepředstavujme si však tehdejší Egypt podobně jako dnes. Podle různých pramenů existoval již v dolním Egyptě jakýs takýs politický systém, ale Dolní Egypt byl povětšinou ještě v držení větších, či menších kmenových sdružení. V této době přichází z Horního Egypta král Narmer a dobývá celé území egypta.

Druhý názor tvrdí, že již v této době na území Egypta existovaly pevné zákony Maat, náboženství bylo plně rozvinuto a ekonomicky Egypt velice vzkvétal. Podle názoru některých Egyptologů již v této době stály minimálně dvě pyramidy v Gíze a Velká Sfinga tamtéž ( J.A. Livraga ). Pro tento názor hovoří jasně jeden fakt - a sice, že v období kolem roku 3000 tvrdí oficiální prameny, že Egyptská společnost žila ještě na konci doby kamenné, bez jakéhokoli státního zřízení a pouze se základy náboženství. O necelých tisíc let později - začali prý Egypťané stavět pyramidy, tedy stavby, které činí i dnešnímu člověku s moderní technikou velké problémy, navíc s přesností milimetrových odchylek na stovky metrů. Jek je možné, že v Egyptě, který kolem roku 3000 je podle současných historiků na stejné úrovni vyspělosti, jako knemy v Evropě se za tisíc let promění v perfektně fungující stát s absolutní znalostí matematiky, geometrie, lékařství a stavitelství a v Evropě nic ? Pomineme-li absurdní vysvětlení pana Dannikena, který tvrdí , že pyramidy postavili mimozemšťané, je Livragovo vysvětlení velmi uspokojivé, avšak bez jakýhkoliv důkazů.

To, že se o této době toto příliš mnoho nedovíme je více než jisté, avšak díky toho tu zůstává obrovský prostor lidské fantazii a představivosti, který také činí z Egypta takové mystérium, jakým bezesporu je.

Ranně dynastická doba

3000 př.kr až 2500 př.kr. - Jedna země, jeden Nil , jeden král - Snaha o sjednocení Egypta, pokládání základů absolutistické moci faraona, hospodářský rozkvět, pohřbívání a mumifikace mrtvých, stavby dvou královských hrbek, založení pohřebiště v Sakkáře, založení Memphisu. Formování náboženství.

1.dynastie ( 2920 - 2770 př.kr. )

slavná Narmerova paleta představující jeho vítězství v Nilské deltě (Egyptské Muzeum v Káhiře)Narmer (Menej) - sjednotitel království a první faraon Horního i Dolního Egypta

První dochované jméno v celé historii Egypta. Vše nasvědčuje tomu, že Narmer ( Menej, či Meni ) jako první porazil obyvatele Nilské Delty a stal se zakladatelem jednotného Egyptského státu, koruny Bílé a Červené. Hlavním městem sjednoceného Egypta se stává podle jedněch Thinis, podle jiných již Narmer zakládá Memphis , pohřebním místem však zůstává Abydos a Helipolis v Dolním Egyptě , které již podle všeho existovalo velmi dlouhou dobu se stává hlavním sídelním městem boha Ra . Thinis však postupně ztrácel na významu, ale jeho hlavní božstvo - Osiris se stává členem velké trojice.

Aha - zakladatel Memfidy, faraon - bojovník, budování centralistické moci a vlády

Aha znamená bojovník, dobyvatel, podle dostupných pramenů podnikl vojenské tažení do Nubie a upevnil tak jižní hranice Egypta. Druhý velký faraon sjednocené země se proslavil na dlouhé časy činem, který se vepsal do dějin - založením Mempisu (egyptsky Mennoferu) pozdějšího hlavního města Egypta a jednoho z největších a nejvyznamějších měst všech dob, kde podle náboženství sídlil bůh Ptah. Bohužel v Arabských dobách byl Memphis celý zbourán a na jeho místě postavena Káhira. Ještě dnes některé mešity, na jejichž stavbu byly použity kameny ze zbořeného města připomínají zašlou slávu Memphidy. Zbylo jen pár soch a základů.

Čas plynul a na Egyptský trůn usedali poměrně nevýznamní králové - Džer, Vedžo, Den, Semerchet, Kaa kteří se snažili především o upevnění síly jak své, tak celého Egypta vůči zbytku světa. Jsou dochovány písemnosti, které dokládají několik vojenských tažení po celém okolí Egypta, ale i to, že Egypt, stále ještě vnitřně silně nejednotný se na konci 1.dynastie opět rozpadá na dvě částí, Severní spravovanou z Memphidy a jižní z města u Abydu ( nejspíše Cenej ).

2.dynastie ( 2770 - 2649 př.kr. )

Vnitřní rozkol Egypta, země je rozdělena na dvě a možná i více částí. Ničení zádušních kultů dynastických králů. Za zakladatele druhé dynastie je považován vládce Horního Egypta Hotepsechemvej, dalšími jejími vládci byli Raneb, Ninecer , Peribsen , který si změnil královskou titulaturu, do té doby spojovanou s bohem Horem na Sutechovu, boha války a destrukce uctívaného v Horním Egyptě a konečně Chasemvej a Chasechemuej , za jejichž doby již došlo k pevnému spojení obou zemí v jeden státní celek. Obecně králové druhé dynastie posilovali centralistickou moc, začali s vybíráním daní v naturáliích, obchodování se zbylým světem, zejména Palestinou a Sumerem. V těchto dobách také Egypt ovládl zásoby mědi na Sinaji. Panovníci si nechávají stavět dva pohřební komplexy - jeden v Abydu, související s náboženskými rituály a druhý v Sakkáře, pozdějším největším královským pohřebištěm Egypta. Rychlý vývoj písma nejen pro náboženské, ale také světské účely.

Peribsen - král boha Sutecha

Faraon, jemuž se připisuje zásluha zvyšování důležitosti slunečního boha Ra a především systematické pustošení hrobek v Abydu a Sakkáře. Dodnes nejsou známy příčiny, které jej vedle ke změně jména z Horova na Sutechovo.

Břidlicová socha faraona Chasechemueje, objevená v Jižním Egyptě. ( Egyptské muzeum v Káhiře )Chasechemuej - znovusjednotitel Egypta

Vládne ve stejné době, jako Peribsen, ale jeho moc je omezena především na Horní Egypt, postupně však jeho moc roste a obnovuje jednotu Egypta a politicky jej stabilizuje.Expedice do centra Nubie.Je pohřben v Abydu.

Stará říše

2500 př.kr až 2100 př.kr. - Vše na světě má strach z času, jen čas má strach z pyramid. Stará říše je obecně brána jako doba stavitelů pyramid. Hlavním městem je Memphis ( Mennofer ). Hospodářský a kulturní vzestup Egypta, kult boha Slunce Ra.

3.dynastie ( 2649 - 2575 př.kr. )

Podle posledních pramenů je zakladatelem 3.dynastie král Sanacht ( Nebka ) , pravděpodobně syn, nebo vnuk faraona Chasechemueje. Je o něm známo jen velice málo (záznamy jeho vítězných bojích s beduíny ) a ani neznáme místo jeho hrobu.

Sechemchet - Pokus o podobný komplex jako Djoser

Nástupce Džosera - Sechemchet počal se stavbou ještě grandiózněji pojatého komplexu, než jeho předchůdce, avšak pro předčasnou smrt jej nedokončil a stavba se stěží dostala nad úroveň země. Je také možné, že vzhledem ke skutečnosti, že po Sechemchetovi následuje doba úpadku absolutistické moci a že faraoni po něm následující byli jen nevýznamní a slabí, že byl Sechemchet zavražděn. Konec 3.dynastie je charakterizován několika rychle po sobě jdoucími panovníky, mezi nimiž jsou nejznámější jména Chaba - snad stavitel nedokončené pyramidy u Zawiet Al Arianu a poslední král 3.dynastie Hunej.

Hunej - poslední král 3.dynastie

Hunej podle všeho byl prvním faraonem, který začal psát své jméno v kartuši - oválu symbolizujícím nekonečnou vládu faraona s bohy, což se stalo později tradicí až do dob Římské, tedy téměř 3000 let. Nejvíce se o době konce 3.dynastie dozvídáme ze Sakkárské hrobky Hunejova státního úředníka, ve kterém se ukazuje velký hospodářský posun vůči tradicím prvních tří dynastií, co se majetkových poměrů týče. Až do dob Huneje byl jediným vlastnákem země a všeho v ní faraon , v době na konci 3.dynastie se však ukazuje, že i obyčejní, byť vysoce postavení lidé mohli vlastnit velký světský majetek a to nabytý podle práva.

4. dynastie ( 2575 až 2465 př.kr. )

Již nikdy v budoucnu se Egyptským faraonům nepodařilo vybudovat tak silný a tak přísně centralizovaný stát, jako právě králům 4.dynastie.Je to období nejkrásnějších uměleckých děl celé Staré Říše a některá díla patří k absolutnímu vrcholu celé Egyptské historie.Obrovský ekonomický a kulturní rozvoj dal možnost vzniku nejfantastičtějším stavbám v dějinách lidské společnosti - pyramidám v Gíze.

Pyramida v Mejdůmu. Se stavbou pravděpodobně začal již Snofruův předchůdce a snad i otec Hunej , ale dokončení, včetně vápencového obložení je datováno až do doby faraona Snofreva. Původně měla být stupňovitou pyramidou , ale nakonec byla postavena jako pravá.Snufrev ( Snofru ) - Šest hrobek jednoho panovníka

Přímý potomek posledního krále 3.dynastie Huneje počal s budováním přísně centralizovaného, ekonomicky i politicky silného státu , s velkým rozvojem obchodu, těžby surovin a stavebnictví ( mimo jiné otevřel tyrkysové doly v Súdánu ). Za jeho vlády byly postaveny čtyři ( !!! ) pyramidy - dvě v Dášůru - Červenou a Lomenou a podle posledních výzkumů dokonce do doby jeho vlády patří také pyramidy v Mejdůmu a Síle. Mimo to se mu připisuje také stavba dvou mastab v Sakkáře a Abydu. Za jeho vlády ( cca 45 let ) byly postaveny také mnohé světské stavby a podniknuty vojenské výpravy do Núbie, což je zaznamenáno na skalních reliéfech a na tzv. Palermské desce.. Byl považován za hodného a láskyplného vládce, což dokazuje také jeho jméno, ketré obsahuje slovo "dobrý". Za jeho vlády začíná velké úctívání boha Slunce Ra, které pokračuje po celou dobu Staré Říše a vrcholí v 5. dynastii stavbou Slunečních chrámů.

Chnemchufu ( Cheops ) - Největší z největších , faraon který dovedl sen o nesmrtelnosti k okraji skutečnosti

Téměř třicetiletá vláda tohoto krále , obrovský vzestup ekonomiky země, první známá přehrada na Nilu ve Wádí Gheráví , ale především Velká pyramidy v Gíze s Městem Mrtvých. To je Cheops, neboli Chufu. Faron, který za svých nesčetných tažení do Núbie nashromáždil obrovské bohatství, faraon, který dovedl absolutistickou monarchii k vrcholu. Už nikdy žádný z jeho nástupců, snad kromě Rachefa neměl takovou moc. Vyvrcholením všech těchto byla stavba Velké Pyramidy. Na jedné straně gigantické fascinující dílo ukazující nesčetné znalosti Egypťanů nejen v oblasti stavitelství, na straně druhé pravděpodobně příčina postupného úpadku Egypta a konce 4.dynastie. Chufu - faraon o kterém se v pozdějších zvěstech mluvilo jako o tyranovi, faraon, který jako první a snad také jediný opravdu žijící člověk dokázal, že je možné , když ne porazit čas, tak mu být alespoň rovnocenným soupeřem.

Radjedef - První pokus Slunečního kultu o nabytí moci

Po náhlé smrti Chufuova nástupce, nejstaršího syna a dědice trůnu Kauaba se dostává k moci jeden z jeho nepřímých potomků - a pravděpodobně také vlivný zastánce v té době již velice silného Slunečního kultu - Radžedef. Pyramidu si začal stavět poblíš Abu Roaš, avšak zůstala nedokončena Radžedef však vládne jen krátce a po něm se vrací opět k moci legitimní dědic trůnu a s ním také hlavní linie 4.dynastie

Rachef ( Chefrén ) - První paprsky Slunce se dotýkají Rachefa

Po Radžedefově smrti se vlády ujímá další z Chfuových synů - Rachef ( Chefrén , Chafre ) , který jde krok po kroku ve šlépějích svého otce. Rachef se původně jmenoval Chufuchaf a měl připravenou jednu z hrobek v blízkosti pyramidy svého otce Chufu, ale po nástupu na trůn si změnil jméno.Udržuje přísně centralizovanou moc, staví si podobně velikou pyramidu v Gíze ( je jen o pár metrů nižší než Chufuova, ale vzhledem k tomu, že stojí na nejvýše postaveném místě Gízy, jeví se jako vyšší ). Rachef je však znám především jako tvůrce Velké Sfingy, která leží na úpatí Údolního chrámu jeho pyramidového komplexu a podle všeho má znázorňovat samotného Rachefa jako strážce vstupu na onen svět. Je to největší socha na světě v celých dějinách lidstva.

: Jedna z Menkaureových triád z černozelené břidlice ( Egyptské muzeum v Káhiře )Menkaure ( Mykerinos ) - Barevná pyramida v Gíze

O synovi faraona Rachefa je toho známo jen velmi málo. Nejslavnější z jeho doby zůstává sada soch nalezených v jeho paramidovém komplexu - tzv. Menkaureovy triády, které ho zobrazují vždy po boku bohyně Hathor a nějakého třetího božstva. Jeho pyramida - zdaleka nejmenší v Gíze však měla jeden velký primát, byla nejkrásnější, prý v celém Egyptě. Její obložení bylo z červené žuly, asi v 1/3 se změnilo na bílý vápenec a vrcholek byl opět z červené žuly. Celý jeho komplex však nechal dostavět až po jeho smrti Menkaureův syn a jeho následník Šepseskaf.

Shepseskaf - Faron bez pyramidy

Šepseskaf vládl jen velice krátce a snad jako výraz jeho odporu vůči počátkům kulminace Slunečního kultu si nechal postavit pouze mastabu kousek od Sakkáry a ne pyramidu, byť rozměrově velikou, která měla být oslavou jen jeho samotného a ne Slunečního boha, za což se pyramidy všeobecně považují. Jeho smrtí končí 4. dynastie a počíná dynastie pátá, jejíž vznik je obestřen snad největším tajemstvím v dějinách Egypta. Spojovacím článkem je snad královna Chentkaus I. , která byla ve své době možná i královnou - regentkou. Doba staveb obřích pyramid končí, Egypt je jejich stavbami ekonomicky vyčerpán a začíná 5.dynastie - dynasti Slunečních králů. Doiritová podoba faraona Šepseskafa - posledního krále 4.dynastie ( Egyptské Muzeum v Káhiře )

5. dynastie ( 2465 až 2320 př.kr. )

5. dynastie - dynastie Slunečních králů. V této době se stalo Reovo jméno nedílnou součástí oficiální královské titulatury a završil se vliv Slunečního kultu na vládu a ekonomiku země. Stavba velkých Slunečních chrámů ( celkem jich bylo 6 , objeveny však zatím poze 2 ). Podle pověstí byl otcem dynastie samotný Ra a matkou manželka velekněze Chentkaus I. - snad Menkaureova dcera. Celou dynastii provází stavba malých pyramidových komplexů - snad spojených s hospodářeským úpadkem , ve kterých od dob faraona Venise nalézáme tzv. texty pyramid.

Busta krále Veserkafa s Červenou korunou na hlavě nalezená v jeho Slunečním Chrámu v Abú Síru ( Egyptské Muzeum v Káhiře )Veserkaf - První chrám boha Slunce

První král páté dynastie - s největší pravděpodobností syn samotného Menkaurea s jednou z vedlejších manželek, nebo jeho vnuk je stavitelem prvního Slunečního chrámu v Abu Síru, staveby, která přímo souvisela s královským zádošním kultem. Za jeho vlády kvetl obchod i s velmi vzdálenými oblastmi země - nádoba s jeho jménem byla nalezena až na ostrově Kyther v Egejském moři, podnikl také vojenské tažení do Nubie. Nechal si postavit malý pyramidový komplex v Sakkáře.

Sahure - První výprava do zemí Punt

Zakladatel pohřebního komplexu v Abú Síru, poblíž Vesrkafova Slunečního chrámu - Sahureův se zatím nepodařilo najít. Pokračoval v politice svého otce, velký rozvoj hospodářství a posun ve stavbě pyramid od velikosti ke kráse. Jeho komplex byl podle všeho nejkrásnějším v Egyptě. Za jeho doby roste vliv státního úřednictva a také jejich majetek - což dokazují výzdoby jejich hrobek v okolí Sahureovy pyramidy a pomalu začíná upadat královská moc.

Neferirkare - Růst moci byrokracie

Neferirkare byl pravděpodobně Sahureův bratr - což naznačuje uzurpování moci ve vztahu k Sahureovu nejstaršímu synovi a dědici trůnu Necerirenreovi, v té době ještě nezletilému. Neferirkare si nechal postavit pyramidu také v Abú Síru, avšak dokončil ji až jeho nástupce. Na rozdíl od své hrobky však Neferirkare nechal postavit - a dostavěl největší ze Slunečních chrámů, který se však také zatím nepodařilo nalést. Za jeho doby ochabuje vliv a moc faraona, silný státní byrokratický aparát a kněžstvo ho pomalu oslabuje.

Raneferef - tradice v Abú Síru

Nejstarší syn Neferirkarea vládl jen velmi krátce a jeho pyramidu, s jejíž stavbou začal dokončil až jeho mladší bratr a následovník Novoserre. Podle všeho však nechal i Raneferef postavit Sluneční chrám, který ovšem také neznáme z archeologických vykopávek.

Novoserre ( Nuiserre ) - Vzorný syn, bratr a vnuk

Novoserre je především znám jako dokončovatel pyramidových komplexů svého otce, matky a bratra a možná i proto je jeho pyramidový komplex řešen přece jen trochu jinak, než ostatní. Jeho Sluneční chrám v Abú Ghurhábu sepodařilo objevit a je spolu s Veserkafovým jediný zatím objevený.

Menkauhor - Poslední chrám boha Slunce

Podle dochovaných písemností vládl jen velmi krátkou dobu a ani jeho Sluneční chrám - poslední postavený, ani pyramidu se nepodařilo objevit. Za jeho vlády ztratit snad Egypt vojenskou kontrolu nad Núbií, avšak obchod pokračoval dále.

Izezi ( Djedkare ) - Ptahhotepova moudrost

Čtyřicet let jeho vlády působilo jako znovuzrození Egypta. Izezi se snaží o znovuobnovení moci, avšak vliv vysokého úřednictva je již příliš silný, než aby mohl být zastaven. Počíná upadat také Sluneční kult - a snad také proto již Džedkare nestaví další Sluneční chrám. Pokračuje v obchodování s Byblosem a Puntem. V době vlády Džedkarea také vznikla písemnost " Kniha moudrých rad do života " , kterou napsal později zbožštělý Ptahhotep. Tato kniha se používala jako učební pomůcka až do dob Nové Říše a pojednává o správném způsobu života dle Egyptakých tradic.

Venis - První texty pyramid

Za doby jeho vlády ( asi 25 let ) se dále snižovala ústřední moc faraona a Egypt silně oslaboval jak hospodářesky, tak politicky - což dokazují také ztráty uzemí na jižní hranici Egypta kolem ostrova Elefantíny. Venis si nechal postavit svůj pyramidová komplex v Sakkáře a ten je znám především svými texty na stěnách pohřební komory a vzestupné cesty. Od této chvíle se již v každé pyramidě až do konce Staré Říše tyto texty objevují.Tehdejší život

Oblékání a móda starověkého Egypta - Zeměpisná poloha Egypta předurčuje oblečení k tomu, aby bylo lehké do horkého podnebí. Chudí lidé se oblékali velmi spoře, bohatí do oděvu, který nemusel chránit, pouze zdobit. Většina oblečení byla ze skládaného plátna. Muži nosili bederní roušky, suknice a v některých obdobích košile.Bederní roušky králů, bohů a jejich družiny se výrazně odlišují od roušek otroků. Jsou pestré a bohatě vyzdobené. Ženy si oblékaly šál a úzké šaty po kotníky. Ženský šat (kalasiris) je z jemného plátna a přiléhá k tělu. Sukně sahá do poloviny lýtek a má zvýšený pas. Je úzká a naznačuje, že i délka kroku vznešených byla přísně stanovena.

Mužský i ženský šat je založen na kontrastu barvy i materiálu. Bílá barva látky a jednoduchost střihu kontrastuje s barevností korálů, nejčastěji v modrých a zelených barvách. Barevné pásy korálů a ozdob tvoří široký límec, typický pro egyptskou módu.

Nefertári je v bílém kalasiris se širokým zlatým límcem a na hlavě má královské symboly moci. Bohyně Izis je v přiléhavém, vzorovaném oděvu.

Naven obouvali Egypťané sandály z kůže nebo z rákosu. Děti běhaly nahé a kromě jediné kadeře po straně, měly vyholené hlavy. Dospělí nosili velice složité účesy a bohatí lidé vlastnili množství paruk různé délky a stylu. Obě pohlaví se zdobila šperky a používala líčidla, hlavně se líčily oči. Egypťané měli ve velké oblibě parfémy a do pokožky si vtírali vonné oleje.

V Egyptě se uplatňovaly všechny druhy šperků, které vynikaly dokonalými technikami tepání, rytí i cizelování, používá se drahých kamenů i jejich náhražkami. Tvoří se brože, náramky, náušnice, prsteny i čelenky. Egyptské šperkařství položilo základy i našemu šperku. Šperky nosili ve Starém Egyptě muži i ženy, protože byly považovány především za ochranné amulety. Řemeslné a umělecké schopnosti klenotníků byly i navzdory jednoduchému nářadí na překvapivě vysoké úrovni.

Bydlení v Egyptě - Vynecháme-li příbytky králů a vysokých hodnostářů, byla kultura bydlení spíše stinnou stránkou starého Egypta. Velikost, provedení a vybavení záviselo, mnohem více než dnes, na postavení majitele domu.

Takový dům vyšší střední třídy míval jedno až dvě patra. V přízemí (někdy i ve sklepích) byly dílny a obchůdky, v prvním patře pak "kanceláře" a místnost pro hosty a v druhém patře teprve vlastní obydlí majitele domu. Schodiště spojující jednotlivá patra vedlo i na střechu, kde byly umístněny sýpky, skladovaly se další věci a byly zřízeny i letní lůžka na spaní. Proti pádu byla střecha ohraničena nízkou zídkou. Obvyklým stavebním materiálem byly sušené cihly z nilského bahna a slámy (teprve od dob faraóna Džosera se začal uplatňovat kámen). Strop tvořily trámy datlových palem pokryté palmovým listím, hliněnými cihlami, nebo udusanou hlínou, pokryté vrstvou vodotěsného bahna. Podlahy domů byly z udusané hlíny, hliněných dlaždic, anebo ze směsi bahna a střepů, která byla pískem vybroušena do naprosté hladkosti. Stěny domů bývaly omítnuty a natřeny vápnem, popř. ještě zdobeny malbami. V některých případech se stěny obkládaly např. dřevem. Okna byla poměrně nevelká a vysoko. Z praktických důvodů se Egypťané snažili situovat okna na sever, odkud přicházel příjemný chladnější vánek ze severu, od Středozemního moře. Naopak se chránili před západním větrem, který zejména koncem zimy a začátkem jara přinášel ze Sahary množství písku a prachu. Dveře a některá okna byly ze dřeva.

K základní výbavě domů patřilo ohniště, někdy i přenosné, lavice, židle (některé i s opěrkami), stůl, větší i menší skříně, pro odkládání předmětů sloužily i četné výklenky ve zdech a postele. Postele byly hliněné popř. dřevěné, ve formě paland, pokryté rohožemi, popř. vyplétané a s matracemi. Při spaní si hlavu opírali o podhlavničky ze dřeva, kamene, či kostí, tvarovaných do oblouku podepřeného nožkou na široké spodní části. Neodmyslitelnou výbavou byly olejové lampičky na svícení.

Kamenem úrazu egyptských obydlí byly odpadky a výkaly. Ačkoli odpadky hospodyňka čas od času vymetla, neskončily většinou dále, než za prahem domu (ostatně podobně je tomu i v mnoha dnešních afrických městech, Egypt je dnes v tomto směru naštěstí trochu více poevropštěn). Jen vyjímečně byly ve městech zřízeny veřejné skládky, ti co měli blízko k Nilu, odhazovali zbytečnosti tam. Dalším problémem (problémem z našeho pohledu) byly výkaly, a to jak lidské, tak zvířecí. Se svou potřebou si Egypťané příliš hlavu nelámali, ti zámožnější měli doma záchody ve formě samostatné místnůstky s hliněnou nádobou zpola naplněnou pískem. Trus na ulicích sbíraly a sušily ženy a střádaly jej jako nejlevnější palivo. Je až zarážející, že tak vyspělá civilizace, jakou byl Egypt, nedokázala vybudovat kanalizaci ani zavést do domů tekoucí vodu.

Egyptský kalendář - Staří Egypťané vypočítali, že Slunci trvá 365 dní než oběhne Zemi. Na základě toho byl vytvořen občanský kalendář, zahrnující 360 dní + 5 epagomenálních dní. O těch se tvrdilo, že se v nich narodila božstva Usir, Hor, Eset, Sutech a Nebthet a mělo se v nich co nejméně pracovat.

360 dní se dělilo na 12 měsíců, které byly základem pro 3 roční období (po čtyrech měsících). Tyto roční období vycházeli ze zemědělského cyklu a nazývaly se: achet - doba záplav (červenec-říjen), peret - doba rozpuku (listopad-únor), šemu - doba žní (březen-červen).

Protože astronomický rok má přesně 365 dní +čtvrt dne, kdežto egyptský měl jen 365 dní docházelo k tomu, že každé čtyři roky se rok o 24 hodin zpozdil. Díky této malé odchylce trvalo asi 1460 let, něž se opět přirozeným způsobem shodly.

Obživa - Základem stravy starých Egypťanů byl chléb a další výrobky z obilí (např: koláče slazené medem a ochucené kořením a ovocem) Součástí jídelníčku byla i zelenina (nejvíce oblíbená byla cibule, česnek, okurky, luštěniny) a ovoce (datle, fíky cicimek, později olivy, vodní meloun).

Maso - (hovězí, skopové, vepřové, drůbeží) bylo běžné spíše u bohatých, chudí si jej dopřávali pouze ve svátek. Maso se upravovalo vařením nebo pečením, jedli se i vnitřnosti. Z tuků jsou doloženy hovězí lůj a drůbeží sádlo, jen zcela výjimečně rostlinné oleje (mandlový, sezamový, olivový). Častým doplňkem byly ryby. Spotřeba mléka a mléčných výrobků byla omezena, čerstvé mléko bylo vyhrazeno malým dětem a tvořilo také obětinu. Z nápojů jsou doloženy hlavně pivo, víno, ale také ovocné šťávy (i zkvašené). Jako koření se používala sůl, kmín, koriandr a anýz. Ke slazení se používal med.

Chléb - Egypťané si obvykle pekli vlastní chleba, ale také se dováželi z přední Asie. Používali k tomu mouku z ječmene, pšenice a špaldy. Byla to ženská práce. Připravené těsto se vloží do chlebové kuželové formy (forma je předehřáta na stanovenou teplotu). Následně se forma s chlebovým těstem vloží do pece. Chleba se pekl přímo na rozpálených kamenech v kuchyňském ohništi (Stará říše) nebo v cihlových pecích válcovitého tvaru. Běžný byl nekvašený chléb, ale i druhy sladkého (strdím slazeným), mléčného, máslového a také plněný ovocem.

Pivo - Po vodě nejběžnější nápoj se připravoval se po celé zemi. Pilo se při každé příležitosti - na poli na lodi i na oslavách. Pivo chutnalo i samotným faraonům. Od Staré říše zcela převládlo pivo z ječmene. Do piva se přidávala datlová šťáva -zajišťovala kvašení nápoje. Dále se přidávali ochucující přísady (koření, mandragora). Celá tato směs se rozmačkala a vyluhovala. Pak se vybraly pecky a z husté hmoty se dělaly kuličky k další spotřebě.Obchod s pivem byl častý. Dovážel se i z přední Asie. Pivo se před konzumací lilo do jedno nebo dvoulitrových džbánů a z nich pak do kamenných, kovových nebo keramických pohárků. Nejběžnější bylo pivo tmavé, pivo světlé bylo vyhrazeno pro svátky. Do piva se navíc často přidávaly bylinky a datlový cukr pro zvýraznění chuti a zvýšení alkoholu.

Víno - Pěstování vinné révy se rozšířilo do Egypta ze syrsko-palestinské oblasti již na konci pravěku. Chuť vín, které pili Egypťané nemělo však nic společného s vínem jak je známe dnes. Víno bylo zpočátku považováno za nápoj bohů a panovníků. Ve Staré říši si víno mohli dovolit popíjet jen nejbohatší Egypťané. V Nové říšo tento nápoj zlidověl a rozšířil se po celé zemi a vyvážel se i do Středozemí. Víno se při sklizni česaly zejména ženy. Pak se naházeli do proutěných košíků, jenž odnášeli muži na ramenou do lisoven. Tam se drtilo tak ,že se šlapalo víno v nádobách z akáciového dřeva. Tato směs se zde také nechala zkvasit. Pilo se hlavně bílé víno (u velmožů a panovníků). Existovalo také červené z tmavých muškátových hroznů (velice aromatické). Méně zámožní se spokojovali s palmovým nebo datlovým vínem. Druhy vín známe jako mauritské (bílé, sladké, lehké s jemným buquetem), dále tanidské (bílé víno s jemně nazelenalým zabarvením, sladké) a sebenytské (prý se vyrábělo z hroznů s příměsí borovicové pryskyřice).

Rány osudu - ztráta jídla

Potřeby - lidi: klidně I celý tábor
Potřeby: azimutové a orientační mapy, různé suroviny na přípravu jídla
Doba: celé dopoledne
Jak: skupinky
Celý Egypt je postižen ranou osudu kdy se všechno jídlo zkazí. Jedinou záchranou jsou jistá naleziště potravin. Každá skupina dostane orientační či jinou mapu a musí se dostat na místo označené v mapě. Na tomto místě čeká jistá zásoba jistého druhu potravin ( např. cibule, brambor, oleje, masa, ...) Každá skupina si může vzít libovolné množství těchto surovin. Poté odchází na jiné místo s jinými surovinami. Každá skupina však smí vlastnit suroviny jen z určitého počtu míst. Dále může udělat to, že když se jí nějaké již nabrané potraviny nebudou hodit, může je jít vrátit na původní místo a teprve poté si jinde vzít jiné. Pakliže jí však jiná skupina jinou potravinu vezme, mají smůlu. Poté si družiny mají z nasbíraných potravin uvařit jídlo k obědu. Některé suroviny (např. brambory, rýži nebo těstoviny) je vhodné zanechat ve větších množstvích, aby ani ta nejposlednější skupina nebyla úplně hlady. (nicméně samotné brambory se dají jíst)

Karavany

Potřeby - lidi: na trojice u karavan
Potřeby: břevna na karavanu, píšťalky, šátky
Doba: odpoledne - alespoň 1,5 hod
Jak: celý tábor
Egyptskou pouští křižují obchodnické karavany. Každá přepravuje zboží, jídlo, vodu, víno, cokoliv je potřeba. V obrovském prostoru pouště se však karavan vyskytuje jen několik. Cílem každé skupiny je strávit co nejvíce času u libovolné karavany. Karavana putuje pouští (lesem) a přitom vydává určité zvuky (např. píská). Každá karavana může dělat jiné zvuky. Karavana se skládá ze tří vedoucích - dva tvoří karavanu a třetí je vůdce karavany. Jak hráči, tak členové karavany mají každý za pasem šátek. Když přijde skupinka ke karavaně s kterou nikdo necestuje, musí podstoupit boj. Všichni lidi ze skupiny zaútočí na vůdce karavany. Cílem je, aby byl vůdce karavany poražen. (ten se samozřejmě nechá ) Poté, co je vůdce karavany poražen, začíná skupině běžet čas. Přijde - li ke karavaně jiná skupina, nastává boj (šátková) nejdříve se skupinou cestující u karavany. Pokud nově příchozí skupina prohraje, odchází a nesmí po určitou dobu útočit na tuto karavanu. Pokud nově příchozí skupina vyhraje nad tou, co cestovala u karavany, stopne a zapíše se čas a nově příchozí skupina ještě musí porazit vůdce karavany. Pokud se jí to nepodaří, odchází také a karavana zůstává dále neobsazena. Cílem hry je nasbírat co nejvíce času stráveného u karavany. Jedna z karavan je tzv. bonusová (většinou s tím nejsilnějším vůdcem) a na ní se počítá dvojnásobek času - tzn. místo 12 minut je započítáno 24 minut.

Meditace

Potřeby - lidi: pouze na fakíra, nejvyššího kněze nebo na jinou podobnou bytost
Potřeby: rovná plocha plná karimatek, snad i hudba
Doba: večer - kolem 22.00 - 23.00
Jak: oddíl
Duchovní cvičení na styl performance při níž půjde především o zážitek a duchovní rozměr života a prožívání. Oddíl se sejde ve střelnici, asi by nebylo špatný pustit jim nějakou reprodukovanou hudbu a vytvořit především emoční vazby vrámci skupiny.

Nástěnné malby - déšť

Potřeby - lidi:
Potřeby: obrovské plochy papíru alespoň 1,5x4 metry, barvy, tempery, tuš
Doba: dešťový program
Jak: skupiny
Každá skupina dostane obrovskou plochu na svou nástěnnou malbu, kterou nakreslí. Je vhodné mít nějaké barevné předlohy, podle kterých by mohli "okopírovat" techniku a typ písma starého egypta. Poté při hodně pěkném počasí vyvěsíme tyto obrazy na kůly a pověsíme na přístupovou cestu před Brdek. Je vhodné toto doplnit průvodem faraóna do města Veset.

Výroba papíru

Potřeby - lidi:
Potřeby: staré noviny, škrob, pruhy látky, mixér (alespoň ruční)
Doba: dešťový program
Jak: skupiny
Výroba papíru z novin. Roztrhání papíru na malé kousíčky, namočení do vody, další rozcupování kousíčků, poté přidání škrobu jako lepidla a výroba ručního papíru (papyru). Sušení. Poté na něj můžeme malovat obrazy, staroegyptská písmena a tajemné znaky.

Přežití na stromě

Jedna družina se přesune na 1-2 programy na určený strom v okolí tábora. Na tom stromě mají přežít nějakou pohromu (potopu). Při tom se mají nasvačit a posléze se přepravit na jiný strom. Jeden z družiny smí zůsta na zemi jako servis, nesmí však k určenému stromu...

Větrná (písečná) bouře

Typ: bojový „orienťák“
Děti budou běhat po lese (lesích) a my (písečné bouře) je budeme chytat. Děti mají ?3? vody a když je (stačí jeden z nich) bouře dožene, tak ji musí dát jednu ze svých ?tří? vod(musí počkat, než se bouře přežene,a protože jsou na poušti, tak mají samozřejmě žízeň). Úkolem je nejdříve posbírat „věci“, než je bouře nezafouká pískem, neumřít žízní (myšleno neodevzdat bouřím všechnu vodu) a dostat je do města, kde jsou „věci“ i oni kryti v budově.Nemají-li už vodu, tak si můžou buď pro jednu hodně daleko dojít (ale jen jednou), nebo umřou, nezachrání „věci“ a mají smůlu a můžou jít do tábora.

Mlčení

Cíl: sebeovládání, samostatnost
Ocitli by se v nějakém chrámu jehož duchovní mlčí celý život, potřebují zde něco sehnat, vykonat, aby nebyli nápadní musí mlčet.

Zavlažovací systém

Cíl: využití znalostí + spolupráce
Přijde brzy velké sucho musí pomoct s vybudováním zavlažovacího systému , nechal bych na nich s čím přijdou, jen bych specifikoval podmínky ve kterých se nachází

Boj s krokodýly

Cíl: fyzická zdatnost, spolupráce
Je nutno pro další cestu překročit Nil, ve kterém se však prohání draví krokodýli. Musí přeplavat rybník aniž by je sežral krokodýl (dotkl) s balíčkem oblečení/lépe se vším co sebou mají. Mohou na krokodýli střílet ze břehu – ti co ještě nezačli plavat nebo ti co již doplavali. Zasažený krokodýl neútočí.

Únos

Cíli: využití znalostí, sebezapření
Dalo by se spojit s únosem. Mumie přes noc unese každé družině jednoho člena. Ten se zřejmě těžce raněný válí někde v okolí tábora. Úkolem je “vystopovat” uneseného, správně ošetřit a transportovat. Při hodnocení bych kladl důraz na kvalitu

Oheň na vodě

Cíl: Rozvoj technických a improvizačních schopností. Pohyb ve vodě.
Motivace: Něco ve smyslu, že si nemohou dovolit rozdělat oheň na břehu, protože by je napadli nomádi a proto se na břeh mohou vydávat jen zřídka, ale potřebují jíst a proto se musí naučit přežít i na vodě.
Provedení:Na dolní šatlavě (nízká voda) musí někde ve vodě aspoň cca 15 metrů od břehu rozdělat oheň a uvařit na něm 1l čaje.

Výroba lžičky

Cíl: Manuální zručnost, výroba rukodělů.
Provedení: Buď po snídani nebo svačině (záleží, jestli si myslíme, že jim bude stačit jeden nebo dva programy) dostanou dřevěný polínko 70 délka 200-250 a tím, že tímto polínkem budou jíst svůj oběd. Kdo budou chtít mají čas na to, aby z něho udělali lžičku (bagr). Je potřeba dozor, aby se napozabíjeli svými sekyrami a noži a nějaký doprovodný program pro ty, co to budou mít dřív. Víc na tom není.. !!! Je to na jednotlivce !!!

Závody slepců

slepec absolvuje trasu ve složitém terénu s ešusem vody. Jde o to kdo je rychlejší a kdo donese více vody. Navádění možné píšťalkou, hlasem, provazy (uzda), ...a mnoho dalších možností

Odvážní a vytrvalí

Po velice namáhavém dni se při večerním nástupu vůdce zeptá, kdo chce jít na noční ´kolovku. Hodnotí se počet dobrovolníků v družině

Zneškodňování min

Rádce je na druhé straně rybníka než družina, dozví se, že v rybníce jsou miny, které jsou označeny kódem např: A56E01. Družina má miny najít a identifikovat, hodnotí se čas. Předpokládá se, že rádec bude družině vysílat kódy min (nebude moci na druhou stranu)

Lov na ještěra

Úkolem je dopravit členitou kládu (ještěra) z prostředka rybníka ke břehu, aniž by se jí dotkli. Kdo se dotkne je sežrán a nesmí již pokračovat. Hodnotí se čas.

Čekání na bludičku (na mumii)+ Mumie chodí po vodě

Potřeby - lidi: na bludičku, případně na strašidla
Potřeby: prakticky nic, ev. celta na přístřech, hořlavina (benzín, petrolej), víčka od kotlíku, mumie, kovový sodík, můstek z prken natlučený ve vodě, cesta pro oheň z místa mumie k oddílu.
Doba: noc
Jak: všichni
Skupina večer odejde z tábora na jisté místo, kde si připraví přístřešek, ve kterém budou mět přenocovat. Poté se vrátí do tábora a předvedou přístřech vedoucímu. Ten případně zhodnotí chyby. Mohou si s sebou vzít cokoliv ( včetně spacáku ). Bude jim ovšem řečeno, že mají očekávat příchod bludičky (mumie) v určitou noční hodinu (např. 00.00). V danou hodinu se opravdu něco zjeví a oni budou muset podniknout cestu za bludičkou, která je povede kdoví kam. Dojde s nimi na určité místo a tam budou buď muset splnit nějaký úkol nebo naopak něco naleznou, bude jim zahrána nějaká scénka nebo cokoliv jiného, co bude potřeba. Následují dvě možnosti:buď se družina vrátí do tábora a nebo musí přespat na vyhrazeném místě až do rána.

Přenos vody po lanoví

Cíl: využití znalostí, tvůrčí myšlení, spolupráce
Úkolem je přenést co nejvíce vody po nějaké lanové dráze (nutno připravit). Napdlo mě to jako úkol získání nějakého artefaktu / indicie – museli by na konci do něčeho tu vodu nalívat, až by vyplavala kýžená věc (bylo by to na stromě...). Samozřejmě smějí použít jen to co mají u sebe a přírodu.

Slepá mapa

Cíl: orientace podle nedostatečných informací
Nevím jestli je to využitelný jako samostatná úkolovka.. Mělo by to vypadat asi takto: Budou připravený slepý mapy resp. Na průsvitku se okopírují z mapy místa, kde budou zprávy. Jde o to aby přímo na tom místě nehledali tři hodiny. A mezi tato místa se dokreslí základní orientační body (např potok…) Na místa na mapě se rozmístí kousky zprávy. Kdo ji dřív celou získá, sestaví, rozluští a splní úkol ze zprávy (bude li nějaký) má vítězství v kapse.

Stavba vesnice

Potřeby - lidi: 1 organizátor a šaman (v jedné osobě)
Potřeby: skleničky, lístečky, papír, tužka
Doba: 30-60 min.
Jak: družiny
Příprava: Na herní území umístíme tři skleničky s nápisy LES, LOM, ŘEKA. Do těchto skleniček dáme mnoho lístečků s popisky DŘEVO, KÁMEN, JÍL (to kam který lísteček patří je doufám jasné) a pomocí lana vymezíme vesnici (průměr alespoň 10 m). Dále připravíme ceník staveb (každá položka ceníku má nasledující položky: jméno stavby, potřebný materiál a počet bodů. Např. chalupa, 3 dřeva, 1 kámen, 1 jíl, 5 bodů). Hra se hraje po družstvech (družstva by měla být alespoň po 5 lidech a měla by být alespoň 3. Větší počty výhodou). Každé družstvo si rozdělí následující role: dělník, lukostřelec, válečník. Jediný dělník může těžit materiál přímo v přírodě (to znamená, že přijde k příslušné skleničce a vezme si lísteček). Lukostřelec má 1 papírovou kouli. Koho trefí, ten je okraden, musí mu odevzdat materiál, který nese a musí se jít nechat vyléčit k šamanovi, aby mohl pokračovat dál. Válečník okrádá dotykem (pozn. válečník nemůže okrást válečníka), jinak to platí stejně. Obecně platí pravidlo, že nikdo nesmí nést více jak jeden kus materiálu. Ve vesnici se nesmí okrádat a z vesnice se nesmí střílet. Po té co skončí fáze nošení materiálu, snaží se družstva z nanošeného materiálu postavit stavby za co nejvíce bodů. Platí, že pokud mají více staveb stejného typu, tak za ně dostávají méně bodů (tj. za druhou chalupu už jsou jen 4 body, za třetí 3 body atd.). Materiál mohou měnit.

Majáky - práce se dřevem

Potřeby - lidi: 1-2
Potřeby: svíčky (malé kalíškové), špagát, papír
Doba: 1-1,5 hodiny
Jak: družiny
Každá družina vyrobí z klacků, které si najde, a z provazů maják, v němž bude umístěna svíčka. Mohou pužívat papír. Každá družina vyrobí dva nebo více. Poté proběhne přehlídka a zavěšení v jídelně.

Transportér

Potřeby - lidi: 1-2
Potřeby: -
Doba: 15-20 min.
Jak: všichni
Všichni sedí na zadku za sebou - nohy od sebe - tudíž sedí velmi blízko tomu předcházejícímu. Zvednou ruce a po nich je posunován vybraný člověk - dobrovolník. Ti, nad nimiž už přejel jsou opět dopředu a tak dále.

Dostavník

Potřeby - lidi: 10-30 hráčů
Potřeby: věci koule (asi 1-2 krát více než hráčů), dostavník (= kolečka či něco jného)
Doba: 1 hra 5-10 min., hrát tak 4 krát
Jak: družstva (2)
Hrajou proti sobě 2 družstva: indiáni a pošťáci. Úkolem pošťáků je projet s dostavníkem (ideální dostavník jsou kolečka nebo dvoukolák) určenou trať. Úkol indiánů je zabránit jim v tom. Na počátku hry se pošťáci připraví na startovní místo a indiáni se rozmístí v terénu (doporučuje se někde blízko trati). Kdo je trefen koulí, je mrtev a odchází na určené místo. Pokud se indiáni zmocní dostavníku, mohou ho odvléct někam pryč. Pokud se nepodaří pošťákům dovést dostavník do určitého časového limitu, prohráli. Družstva si střídají role.

Hledání se v lese

Jak: družiny
Družiny se schovají v zadaném prostoru, po určité době jde vedoucí hledat. Jedbotliví členové musí být od sebe max. 5 metrů.

Elektrický plot

Potřeby - lidi: 1
Potřeby: provaz
Doba: 30 minut
Jak: družiny
Mezi 2 stromy se natáhne v určité výšce provaz a celá družina se přes něj musí dostat, aniž by se ho dotkli. Pokud někdo provaz překoná, nesmí se už vracet zpět, aby pomohl ostatním. Může jim pomáhat jen z druhé strany.

Houpací síť z rákosu

Potřeby: provaz, dřevěné tyče, rákosí
Doba: 2 hod.
Jak: družiny
Každá družina má za úkol pomocí jednoduchého tkalcovského stavu utkat z rákosí "plachtu", která se pak bude dát použít jako houpací sí't.

Lidský žebřík

Potřeby - lidi: celý oddíl (n)
Potřeby: 2 tyčí o délce 1 metr a průměru 4 cm
Doba: 30 minut
Jak: jednotlivnci
Dvojice bez velkých výškových rozdílů se postaví vedle sebe. Každá dvojice vodorovně drží dřevěnou tyč. Vznikne tak lidský žebřík. Úkolem je přelezení všech příček žebříku. Tyče se mohou držet maximálně do výšky ramen.

Finská stezka

Doba: dopoledne, odpoledne
Jak: všichni
Nejdrsnější z vedoucích předvádí různé cviky, úkoly. Kudy běží vedoucí - běží I děti. Cokoliv vedoucí udělá - udělají taky děti. "Kruté týrání aneb jak je fyzicky zničit!"

O jednoho míň

Cíl: altruismus
Na některou z úkolovek z nějakého důvodu může jít jen o jednoho míň než je lidí v družině. Neřekl bych to družině naráz >> jednoznačně by vyloučili toho nejslabšího. Řekl bych to každému členovi družiny zvlášť trochu s předstihem s tím ať zváží jak tuto situaci bude řešit, možná by to nebylo špatný spojit s mlčením...

Stezka odvahy

Cíl: sebezapření, samostatnost, využití dovedností
Letos bych fakt udělal klasickou stezku odvahy nebo nějak lehce modifikovanou. Vím že hry po družinách jsou zábavnější. Ale myslím si, že prožitek jedince samotného v lese je velmi silný.

Padekanal

Cíl: prožitek, využití znalostí
Udělal bych to vážně jako začátek Puťáku. Jejich prvním cílem po vysazení by bylo najít se dohromady. Možná pomocí nějakého jednoduchého plánku či šifry...Možná je orientace podle hvězd....

Přechod přes řeku

Cíl: spolupráce, tvůrčí myšlení
Znáte to jak jeden řídí a slepci makaj... jen nevím jestli je tam někde na to dobrý místo...

Večerní vycházka

Cíl: prožitek, poznávání přírody, sebepoznání
Něco jak loni – jen bych to posunul na kousek dál po setmění a dál do tábora – mohlo by to být lepší. Taky je možný doprovod nějakou četbou...

Souhvězdí

Cíl: Práce s buzolou, rozvoj kombinačních schopností
Provedení: 1) člověk si připraví „atlas souhvězdí“ Tzn. Na průsvitný papír si vytvoří několik souhvězdí různých barev tak, aby se jejich hvězdy po přiložení někam na mapu zobrazili na nějaké význačné body (bunkr, rybník,…)
2) Ze všech souhvězdí udělá azimuťák tak, aby byla vždy jedna hvězda vynechaná. Na první hvezdu se odkazuje šifrou… Poslední hvězdu souhvězdí získají z mapy, zjištěných hvězd, atlasu souhvězdí a vlastní hlavy. Na každou sérii bodů z azimutáku lze přiložit právě jedno souhvězdí tak, aby se shodovaly všechny hvězdy až na jedinou.
3) Na poslední cestě je buď něco ve smyslu, že nemají správné souhvězdí, nebo zpráva (kus artefaktu atp..)

Společenské malování

Cíl: výtvarná činnost, pozorování chrakteru dětí
Provedení: Na papír cca 2*A0 budou děti malovat. Používají se tempery. Random co na to načmárají. Pokryje se celý papír!! Pak se to nechá zaschnout. Při malování je dobré pozorovat jak a co děti dělají. Pak si děti vystřihnou ze čtvrtky rámeček a můžou si do něj z toho papíru vystřihnout co se jim líbí… A mají obrázek, který o nich cosi říká a mají památku. Asi to není nijak hodnotitelný… Vhodný jako dešťový program…

Tak se na Vás všechny těší – MARŤAS, HOLAS A DALŠÍ BANDA VEDOUCÍCH

Toplist TOPlist
Facebook
Video
Taneční tábor Hutisko-Solanec